הון עשיר מסכת בבא קמא הקדמה

הון עשיר מסכת בבא קמא הקדמה

  


קמא מבואר בבמדבר רבא פ' י"ג במאמר שהעתקתי בהקדמתי, שהוא ראש סדר נזיקין: