הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק י

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק י

  

משנה א
שניהם חולקין. לא ידעתי מאי קמ"לן בתיבה זו של שניהם המיותרת:
ובעפר. עוד היום ראיתי פה צפת שבונים בעפר מגובל במים במקום טיט:

משנה ג
רבי יהודה אומר אף זה דר וכו' אלא בעל העליה וכו'. אע"ג דמדהוי כמקשה אדברי ת"ק ה"לל אמר ר"י אע"ג דפליג, כמ"ש בשאר דוכתי. לא קתני ליה אלא רי"א, משום דבמה שמקשה לו נמי ת"ק פליג וס"ל דהדר בחצר חבירו בעלמא בענין שהוא נהנה ואין חבירו חסר פטור, ומה"ט פליג עליה בנדון דידן. ולא דמי הא לדפ"ג משנה ב' דאמר ר' יוסי כיצד הלה עושה סחורה בפרתו של ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.