הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ט

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ט

  

משנה א
ושניהם מספקים את הקנים. כתב הר"ב, מה טעם קאמר. והא דלא קתני בפירוש דשניהם, אלא קתני ושניהם, הוא לרמוז דדינא הכי הוא דשניהם יספקו, ואם אחד מהם רוצה לספק את כולם יכול חבירו לעכב על ידו, וכן אם אינו רוצה לספק את חלקו ויהיו כל הקנים אח"כ של חבירו, יכול לומר לו חבירו אני רוצה שאף אתה תספיק את חלקך ונחלוק אח"כ בהם:

משנה ז
בעשרה. הואיל ומתניתין בחכירות דווקא מתניא כמ"ש רש"י (קו: ד"ה ולקתה) והביאו התי"ט, הוצרך התנא להזכיר כורים, והואיל והזכיר כורים נקט מנין מסויים ורגיל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.