הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ח

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ח

  


משנה ד
המחליף פרה בחמור. הכא לא קתני כמו בקדושין פ"א משנה י', לרמוז שכשישתדל לעשות חליפין כאלו, סופו להנחם עליהם ובא לידי מחלוקת, כי הכא דזה אומר עד שלא מכרתי ועיין מ"ש שם:

משנה ח
מעשה בצפורי. ומעשה לא קתני, דאין זה ראיה למה ששנה לעיל אלא מלתא אחריתי היא, ובזה החסרון וטעמו מובן: