הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ז

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ז

  

משנה א
מעשה וכו'. ומעשה לא קתני, אלא מעשה, ובזה החסרון מובן ואינו צריך טעם, כמ"ש בכמה דוכתי:

משנה ד
היה עושה בתאנים לא יאכל בענבים בענבים לא יאכל בתאנים. אע"ג דבענין זה כתיב בתורה ענבים (דברים כג, כה) וממנו אנו לומדים ותאנים לא, כמ"ש התי"ט בשם הספרי וירושלמי דמעשרות (פ"ב ה"ד יא ב) ואיתא נמי להא בירושלמי דהכא (ה"ג כח ב), הקדים התנא היה עושה בתאנים להיה עושה בענבים, משום דקדים בשולייהו לענבים, וה"ט נמי לנתפרסו עגוליו דמשנה ז':
ובחמור כשהיא פורקת. מהמשאוי שעליה, מעצמ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.