הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ה

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ה

  

משנה א
סלע בחמשה דינרים סאתים חטים בשלש. דבר התנא בהוה, דדרך בני אדם להרבות ממונם בפירות יותר מהמעות, כי מורים היתר לעצמם באמור דהפירות אפשר שיבאו בזול. כ"ש שדרך בני אדם ללות חטים לזרע שבאותו זמן על הרוב הם ביוקר, להחזירם לגורן שכמעט כל השנים הם בזול בזמן הגורן יותר מבזמן הזרע, ונמצא שלא הרבה בממונו כלום, בהיות אפשר שיהיו השלש בזמן ההחזרה שוים כשתים בזמן ההלואה, משא"כ במעות דאין דרכם להוזיל או להתיקר אלא עומדים שנים הרבה בשער אחד, ולכן אין דרך המלוה אותם בריבית להרבות עליהם כל כך, על ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.