הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ג

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ג

  

משנה ב
אמר ר"י. אע"ג דפליג קתני אמר, משום דהוא כמקשה על דברי ת"ק באמרו כיצד הלה עושה וכו'. וכה"ג יש לתרץ במשנה ד' וה':

משנה ה
ואחד יפה אלף זוז. במעות נקט המנין הרגיל שהוא מנה מאתים, ובכלים הוסיף עליהם עד אלף זוז דהוא מנין גדול ומסויים ושכיח שיהיה כלי אחד שוה כ"כ, לאשמועינן רבותא דאע"ג דיש הפרש גדול בין שני הכלים, ואם אחד משני המפקידים הוא עני י"ל מלתא דלא שכיחא היא שיהיה לעני זה כלי גדול כזה, ואיכא למימר ודאי שקורי קמשקר, לא אמרינן הכי:
אלף זוז. הרויח התנא בלשון ז ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.