הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ב

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק ב

  

משנה א
פירות מפוזרים מעות מפוזרות כריכות וכו'. הפסיק במעות בין מיני המאכל, לסמוך מפוזרין למפוזרות:
ולשונות של ארגמן. פי' הר"ב, צמר צבוע ארגמן. והוא דהפסיק באניצי פשתן בין גיזי צמר לאלו, יש לומר משום דאניצי דמו לגיזי צמר הנזכרים שהם בלתי סרוקים, משא"כ הלשונות:

משנה ב
מצא פירות וכו' מעות וכו' כריכות וכו'. ה"נ שנאם כסדר שהם שנויים במשנה א', וה"ט נמי דנקט כדי יין וכדי שמן דלא הוזכרו שם בסיפא:
הרי אלו חייב להכריז. חזר לשנותו, להפסיק בין הדברים השנויים במשנה זו לשנ ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.