הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק א

הון עשיר מסכת בבא מציעא פרק א

  

משנה ד
ראה אותם רצים אחר מציאה וכו'. כתב התי"ט בשם הרמב"ם (ה' גזלה ואבידה פי"ז הי"א), דמציאה זו היינו צבי שבור הנזכר אחריה. ותמהני דהכא דהמציאה ידועה דנזכרה במתניתין, מאי היא [ד]קתני מציאה בלא הא הידיעה, וברישא דמתניתין וכן במשנה ג' דהמציאה סתומה קתני המציאה בהא הידיעה:
גוזלות. קתני לשון רבים, דמסתמא אין אדם טורח לילך אחר מציאת גוזל אחד. והתי"ט כתב טעם אחר:
היה צבי. שבור האמור לעיל, רץ כדרכו. בקלות, עד שאינו יכול להגיעו קודם שיצא מתוך שדהו, או שהיו הגוזלות. האמורין, מפריחין. ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.