הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק י

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק י

  

משנה א
מקושר. לפי מה שנראה מלשון הרמ"בם ולשון הר"ב זה צורתו /במקור יש שרטוט/ ולפי זה העדים הם חתומים תחת השיטות כדין חתימת העדים, אלא שבמקום היותם בפנים הם בחוץ, וכל שיטה תופרה עם העד שאצלה מאחוריה, ונמצא צורתו אח"כ כך /במקור יש שרטוט/ וזו היא הצורה ממש שעושים מקלף להבריח הזבובים במצרים שכ' הרמב"ם (בפיה"מ). והא לך צורתו יותר מבוררת /במקור יש שרטוט/ ובש"ס (דף קס ב) פליגי בה ר' ירמיה בר אבא ורב הונא, ור' ירמיה ס"ל דהעד חתום אחורי הכתב ממש:
פשוט שכתבו עדיו מאחוריו. מ"ש התי"ט הכא בשם ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.