הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ט

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ט

  

משנה ד
האחין השותפין. כן היא הגירסא כמ"ש התי"ט אף בנוסח המשנה שבירושלמי. ואמרינן עלה (ה"ג כח א) ר' חייה רובה אמר סתם אחין שותפין עד ג' דורות, ע"כ. ומראית המדרש (בר"ר פנ"ד ב) שהביא הנמוקי יוסף (סז: מדה"ר) וכתבו התי"ט, מהפסוק (בראשית כא, כג) אם תשקור לי ולניני ולנכדי. מוכח דבאלו הג' דורות נכלל האב, וזהו שכתב (בתשו' המיוחסות ל) הרמ"בן (סי' כא) והביאו התי"ט ז"ל לפי שאנו רואים וכו' וכאלו האב היה קיים בנכסים שירשו מהאב, והם ובניהם מתפרנסים מתפיסת הבית, עכ"ל. הרי שהוציא מכאן בני בניהם שהם הד ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.