הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ז

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ז

  

משנה ב
אם אמר הן חסר הן יתר וכו'. החילוק שרצה לחלק התי"ט בשם התוספות (קד. ד"ה אלא לאו) והרא"ש (שם), בד"ה אם אמר וכו', כדי שלא תקשה משנה זו אמתניתין דלעיל דטרשין (עי' דף קג א). לא ידעתי מי הכריחו לזה, שהרי מעצמו הוא חלוק, דטעמא דלעיל הוא מפני שאין אדם רוצה ליתן מעותיו על מקום אחד ויהיה נראה כשנים ושלשה מקומות (שם) והאי טעמא לא שייך כשחסר ממש מגוף הקרקע כמו הכא:

משנה ד
משמנין ביניהם וכו'. כתב התי"ט בד"ה חציה וכו'. שלשון הרמב"ם בפירושו אינו מובן לו כלל, ע"כ. ומה מאד תמהני ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.