הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ו

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ו

  


משנה א
רשב"ג אומר וכו'. כתב הר"ב דכלה רשב"ג וחסורי מחסרא. ואין שום דוחק בחסרון זה שהרי דברי רשב"ג לא נזכרו כלל ברישא להפך, אלא אדרבא מדיוקא דרישא שמעינן ממש כדבריו כמ"ש הר"ב וכ"כ רש"י, ולכן אין החסרון הזה צריך שום טעם: