הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ה

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ה

  

משנה ג
המוכר את החמור מכר את הסייח. להיות כי לשון חמור הוא זכר, לא ניחא ליה לתנא לשנות בנה, וגם בנו לא רצה לשנות להיות שם זה מורה אף על הנקבה, והכא בנקבה דווקא איירינן כמ"ש הר"ב, משום הכי שנאו התנא על שם עצמו באמרו מכר את הסייח. משא"כ בפרה דהשם והלשון מורה על הנקבה, משום הכי ניחא ליה למנקט בנה, דיש בו רבותא בלשון זה דאע"פי שהוא בנה אינו נמכר עמה. ובחמור נמי יש בו רבותא שאע"פי שיש לבנו שם בפני עצמו נמכר עמו. והתי"ט כתב טעם אחר לדקדוק לשון זה, ושבעים פנים לתורה. אבל זה מתיישב יותר להיות ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.