הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ד

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק ד

  

משנה ב
ולא את הבור ולא את הדות. תמהני מהתי"ט שהכריע כפירוש הרשב"ם (סד. ד"ה בחפירה וד"ה בבנין) שכתב דבור היינו בחפירה וגם דות, אלא שהדות הוא עשוי בבנין אבנים סביב משא"כ בור שהוא קרקע קשה ומחזיק מים מעצמו. ממה שכתב הרמב"ם בפכ"ה מהלכות מכירה (ה"ב) ולא את הבור החפור בקרקע ולא את הדות הבנוי בבור, ע"כ. דהלא הוא בעצמו כתב בתחילת הדבור שאף הרמב"ם פירש כפירוש הר"ב דדות היינו בנין ע"ג קרקע ממש, ולמה לו להרמב"ם לחזור בו בחבורו ממ"ש בפירושו, שלשון המשנה מוכיח פירושו דקתני אע"פ שכתב לו עומקא ורומא ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.