הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק א

הון עשיר מסכת בבא בתרא פרק א

  

משנה א
זה נותן שלשה וזה נותן וכו'. כתב התי"ט בשם התוספות (ב. ד"ה בגויל) דלא קאמר בגויל ששה טפחים, כדי שלא נטעה לומר ששה לכל אחד, ע"כ. ונראה לע"ד דאי מטעם זה לבד היה יכול לקצר נמי לשונו באמור בגויל נותנים בין שניהם הששה טפחים, ובגזית חמשה, בכפיסין ארבעה, בלבנים שלשה. והא דלא קתני הכי אלא פירט זה נותן וזה נותן, נראה דקמ"לן דאם יפול זה הכתל וכבר בנו שני השותפים כל אחד בחצירו בתים עד שלא נשאר בחצרם עם מקום הכתל שיעור שיהיה בו דין חלוקה, דלא אמרינן על מקום הכתל גוד או אגוד הואיל ואין בו שי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.