הון עשיר מסכת אהלות פרק י

הון עשיר מסכת אהלות פרק י

  


משנה ז
שאם תעלה אינה נוגעת וכו'. ארישא דמתניתין היתה נתונה בצד האסקופא קאי, דבתחילה פירט מה דינה באם תעלה והיא נוגעת, והשתא מפרש מהו דינה באם תעלה ואינה נוגעת: