הון עשיר מסכת אהלות פרק יח

הון עשיר מסכת אהלות פרק יח

  

משנה א
כדברי ב"ה. הקדים דבריו לב"ה משום דחביב להו הרבה, כי חדוש גדול יש בהם כנראה לעינים:

משנה ג
שאינו עושה פירות. נלע"ד דמה טעם קאמר, מה טעם אילן סרק מותר מפני שאינו עושה פירות ומשום הכי אינו מרגיל על ידו בני אדם לשם. והר"ב פי' ומהו אילן סרק שאינו עושה פירות, ע"כ. ונראה לומר לפי פירושו, דהואיל ויש מחלוקת בפ"ו דכלאים משנה ה' איזה מקרי אילן סרק, דת"ק ס"ל דאינו עושה פירות, ור"מ ס"ל דהכל נקרא אילן סרק חוץ מן הזית והתאנה, ור"י ס"ל דכל שאין כמהו נוטעין שדות שלמות הרי זו איל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.