הון עשיר מסכת אהלות פרק יז

הון עשיר מסכת אהלות פרק יז

  

משנה א
במורד. נראה דיותר מרחוק יוליך המחרישה העצם כשהקרקע שוה מכשהוא במורד, דכשהוא במורד מיד נשמט ממנה ומתגלגל למטה עד מקום שימצא מנוח, אבל כשהוא בקרקע שוה אינו נשמט ממנה ובכל עוד שהיא הולכת מגלגלו עמה. ולפי זה אתי שפיר דתני מורד, דקרקע שוה אתיא במכ"ש, אע"ג דאף אם נאמר להפך אין לומר דקרקע שוה דומה למעלה, דאי הכי מדתני במעלה לתני בקרקע שוה דהוי רבותא יותר, מ"מ אפשר לדחות זה ולפרש מתניתין בנעשה כדי שלא תקשה דיוקא דרישא לדיוקא דסיפא, דברישא קתני במורד לאפוקי קרקע שוה דהוי כמעלה ובסיפא קת ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.