הון עשיר מסכת אהלות פרק יד

הון עשיר מסכת אהלות פרק יד

  


משנה א
שלשה נדבכין שהם שנים עשר טפחים. מילתא אגב ארחיה קמל"ן דשיעור נדבך גבהו ד' טפחים, ונפקא מינא למקבל לבנות נדבך:

משנה ג
מאה אמה. זהו המנין מסויים שאחר שנים עשר, ונקט אמה מפני שהם אותיות מאה: