הון עשיר מסכת אהלות פרק יג

הון עשיר מסכת אהלות פרק יג

  

משנה א
על רוחב הגודל. בהא הידיעה, לרמוז דהרום אצבעים עצמו נמדד ברוחב הגודל, וה"פ רום אצבעים ברוחב הגודל שבו נמדד הרום, כמ"ש התי"ט בשם הרמב"ם והר"ש מהתוספתא:
כדברי ב"ש. כבר כתבתי במקום אחר, דכל היכא דתנן בלשון זה צ"ל דלא שמע ר' דברי ר"ש באותו ענין בפירוש, אלא מכלל דבריו שבמקום אחר למדו:

משנה ה
ופחות מכביצה אוכלין. אפילו הוכשרו ואפילו נטמאו, להיותם פחות מכביצה שא"א להם לטמא אחרים מחמת קוטן שיעורם, ממעטים, דלא גריעי מפחות מכזית מן המת שהוא טמא, דהא בהיותו עם חצי זית ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.