הון עשיר מסכת אהלות פרק יב

הון עשיר מסכת אהלות פרק יב

  

משנה ג
היה בו זיז וכו'. כמה קשה עלי פי' הראב"ד על לשון המשנה הזאת, דלפי פירושו היה בו זיז אינו נכון, דה"לל היה על הזיז. ועוד מאי האי דקאמר ר' יהושע רואים את הבטוח כאילו אינו ולכן אין הזיז בטל גביה, מ"מ דוחק הוא. ועוד מהו הזיז העליון, הזיז התחתון ה"לל, שהרי תחת הבטח הוא עומד לפי דבריו. ודוחק הוא לומר דהעליון אתנור קאי שעומד למעלה ממנו, וכה"ג לפרש היה בו זיז דרישא:

משנה ו
כמה יהיה בהקיפה וכו'. מכאן נמי יש להוכיח דאין הטומאה ממעטת מקומה בענין שצריך שיהיה לה טפח מלבד מה שה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.