הון עשיר מסכת אהלות פרק יא

הון עשיר מסכת אהלות פרק יא

  


משנה ג
כפולים זו ע"ג זו וכו'. בבא זו אצטריך לאשמועינן דכשהעליון גבוה מן הארץ פותח טפח אע"פי שהבגדים נתונים תחתיו מביא את הטומאה, והא דקתני אינם מביאות וכו' עד שתהא וכו' סירכא דרישא נקט:

משנה ד
ומודים ב"ש שאם היה לבוש וכו' או שהיו שנים וכו'. ומזה נדע דאף ב"ה ס"ל הכי בדבר שאין בו חלל, אלא שהם שני כלים מונחים זה ע"ג זה בלא שום חלל ביניהם, דמטעמא דלעיל (מ"ג) דאמר אדם חלול הוא, לא הוה שמעינן אלא בדבר חלול: