הון עשיר מסכת אהלות פרק ט

הון עשיר מסכת אהלות פרק ט

  


משנה ו
טומאה תחתיה וכו' הכל טמא. איידי דפירט בכוליה פרקין פירט נמי הכא אע"ג דלא אצטריך, וכן לקמן בסוף משנה י"ג ובמשנה י"ד וסוף משנה ט"ז: