הון עשיר מסכת אהלות פרק טז

הון עשיר מסכת אהלות פרק טז

  


משנה ב
אחד חדשות ואחד ישנות. הקדים חדשות לישנות מפני שהיו חדשות קודם שהיו ישנות, ולפי זה אין להקשות דהוי זו ואצ"ל זו, והתי"ט הרגיש ולא דקדק בו מאומה:

משנה ד
אוכל בדמעו. למאן דמפרש תרומה ממש, צ"ל דנקט לשון זה של דמעה, לרמוז כי כן ראוי שיזלו עיניו דמעות בחפרו בגל זה בזכרו אחריתו: