הון עשיר מסכת אהלות פרק טו

הון עשיר מסכת אהלות פרק טו

  

משנה ב
השלחן אינו מביא את הטומאה וכו'. מ"ש הר"ב ואם טומאה נמי בתוך הריבוע מבפנים, הרבוע חוצץ ומונע הטומאה מלעבור בחוץ. פי' בשאין לו בחוץ פותח טפח, דכשיש לו גריע משני חדרים והטומאה בפנימי שכלים שבחיצון נמי טמאים, משום דסוף טומאה לצאת, אפילו שיהיה הפתח שביניהם סגורה:

משנה ז
אפילו כגלו של עכן. דכתיב ביה (יהושע ז, כו) גל אבנים גדול. ומפני שדומה דווקא לענין זה, דהיתה שם הטומאה בצד הכלים אשר הוציאו עמו לשרפם, נקט גל זה, ולא נקט של אבשלום אע"ג דביה כתיב (שמואל ב' יח, יז) גדול ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.