הון עשיר מסכת אהלות פרק ח

הון עשיר מסכת אהלות פרק ח

  

משנה א
ודלעת יונית. פי' העשב של דלעת יונית, דירקות חמור קאי אף עלה, דאילו דלעת עצמה הרי היא בכלל אוכלים טהורים כל עוד שלא הוכשרה, כגון הכא שהיא מחוברת לקרקע, כדמשמע במשנה ה' ועיין מ"ש שם:

משנה ה
חוץ מן הירקות שמנו. כתב הר"ב ז"ל הנך דתנן בריש פרקין אירוס וקיסוס וירקות חמורים ודלעת יונית, [ו]הנהו במחוברים, דאי בתלושים אי כשהוכשרו לקבל טומאה לא חייצי דדבר המקבל טומאה אינו חוצץ בפני הטומאה, ואי בשלא הוכשרו היינו אוכלים טהורים, עכ"ל. ואנכי לא ידעתי מי עשאם לירקות אלו אוכלים ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.