הון עשיר מסכת אהלות פרק ז

הון עשיר מסכת אהלות פרק ז

  

משנה א
ומקומה טפח על טפח. לא קתני ובמקומה, דהוה משמע דבמקומה יש זה השיעור מבלעדה, דהיינו שחלל המקום הריק הוא כשיעור זה, אלא קתני ומקומה דמשמע כל מקומה דבו נכללה הטומאה הוא בשיעור זה, הא קמן הכרח אחד דמקום הטומאה אינו ממעט החלל כמ"ש במשנה ז' פ"ג, וכן יש להוכיח מסיפא דמשנה זו, דלא תנן אם היה במקום הטומאה טפח וכו' אלא תנן אם היה מקום הטומאה וכו':
אפילו עשר. הוא מנין מסויים ומילתא דשכיח:

משנה ג
או בחלון שהוא ד' על ד'. הוא הדין לפתח דבעינן שיהיה ד' על ד' כדתנן לעיל בפ" ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.