הון עשיר מסכת אהלות פרק ו

הון עשיר מסכת אהלות פרק ו

  


משנה ב
וכן חבית של גרגרות או קופה של תבן. אשמועינן דינא במאכל אדם ובמאכל בהמה, לאשמועינן דאפילו מאכל אדם חוצץ כי מסריח ואינו ראוי לאדם עוד, ואפילו מאכל בהמה אינו חוצץ בענין זה אלא אם כן מסריח שאינו ראוי תו לבהמה, כמ"ש הר"ב: