הון עשיר מסכת אהלות פרק ה

הון עשיר מסכת אהלות פרק ה

  

משנה ג
היתה שלימה ב"ה וכו'. משום דלשון היתה שלימה משמע דקאי אקדרה הנזכרת לעיל, ורוצה לגלות לנו דאין זאת הקדרה כמו הנזכרת לעיל דאיירי בכל ענין בין של חבר בין של ע"ה, אעפ"י שהיא מונחת במקום הנזכר לעיל, הקדים לבית שמאי סברת בית הלל, דבזה מורה דטעמא דאמרו בית הלל בתחילה מצלת על הכל הוא מפני שעדיין לא שמעו מלתייהו דבית שמאי בטעמיהו דאחר ששמעו חזרו, והא דחזרו מחמת טעמיהו דבית שמאי הוא בכלי של ע"ה וכמו שפירש הר"ב בפרק ט' משנה ב' דכלים, ושם לא נצרך לשנות כמו הכא משום דאין שם מקום לטעות ולומר ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.