הון עשיר מסכת אהלות פרק ד

הון עשיר מסכת אהלות פרק ד

  


משנה ב
רבי יוסי מטהר. התי"ט הקשה אמאי לא נזכרה פלוגתא זו במשנה דסוף פרקין דלעיל, הואיל ושם נמי הוא הדין. ולעד"נ דנטר ליה עד הכא, לרמוז דגם הוא מודה דסוף טומאה לצאת, אלא דס"ל דיכול לצאת בענין זה בהיות הפתח צר. ועוד לעיל לא רצה להפסיק באמצע באמרו ר"י מטהר, מפני שטעם דדרך טומאה לצאת וכו' אתרי בבי קאי: