הון עשיר מסכת אהלות פרק ב

הון עשיר מסכת אהלות פרק ב

  


משנה א
ומלוא תרוד רקב. משום דבעינן שיהיה ממת שלם אתי שפיר לשנותו קודם השדרה והגלגלת, ולא הוי זו ואצ"ל זו:

משנה ג
וארץ העמים. סמכו לעצם כשעורה, לרמוז דמשום עצם כשעורה גזרו עליה כמ"ש הרמב"ם שהביא התי"ט, כיון שאינו מטמא באהל:
באיזה מקדח אמרו. ליכא להקשות טעמא דב"ש אתא לאשמועינן, דמשיעורא דב"ש שדרכו להחמיר נבחין השיעור הסתום דב"ה שדרכו להקל מב"ש, דליכא לעמוד על דברי ב"ה מצד עצמו מדלא נתן דוגמא לשיעורו כמו שעשה ב"ש: