הון עשיר מסכת אהלות פרק א

הון עשיר מסכת אהלות פרק א

  


משנה ו
אפילו מגוייד. דאינו גוסס. ואפילו גוסס. ואינו מגוייד, ותרי מילי לא זו אף זו קתני: