הון עשיר מסכת אהלות הקדמה

הון עשיר מסכת אהלות הקדמה

  


אהלות יש בו ח"י פרקים, כנגד ח"י מסעות שהנשמה נוסעת בצאתה מהגוף, כדאיתא במאורות נתן אות ח' סי' כ"ד. ועוד רמז לנו דאדם כי ימות עצמו באהל התורה יהיה חי. וע"ד הנסתר אהל נקרא יסוד דבינה, והוא נקרא חי העולמים כדאיתא בס' הנ"ל (אות ה' סי' מ"ד):