הון עשיר מסכת אבות פרק ה

הון עשיר מסכת אבות פרק ה

  

משנה ד
עשר מכות. על סימן י' מכות אלו שהוא דצ"ך עד"ש באח"ב, פירוש התי"ט פירוש אחד ובעיני דחוק מאד. ונלע"ד לפרש, דצך עדש באחב. ופירושו דצך, שמחתך, מלשון דצה וחדוה. עדש, מלשון עדשים. באחב, מלה מורכבת משני מלות באח חב, ופירושו באח רשע, כי חב הוא לשון חייב, כדתנן (ב"ק פ"א) חב המזיק, וחייב הוא הפך הזכאי שהוא הצדיק. ופירוש הסימן כך הוא שמחתך שאתה שמח ביציאת מצרים, גרמו העדשים שבשלת בשביל האח רשע שהוא עשו הרשע, שקנית על ידם הבכורה ועבודת הקרבנות ומצות מילה אשר ביזה אותם עשו הרשע, כדאיתא במדרש ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.