הון עשיר מסכת אבות פרק ד

הון עשיר מסכת אבות פרק ד

  

משנה ו
גופו מכובד על הבריות. שהולכים אחריו לשמוע דבריו, כי אומרים שמדקדק בהם כמו שהוא מדקדק בדברי תורה, ואין ראוי לאבד שום דבור מדבורו. אבל המחלל את התורה, שאומר דברה תורה כלשון בני אדם דווקא, כלומר שלא דקדקה יפה, ואינו תולה הדבר בחסרון ידיעתו, גופו מחולל על הבריות, שאינם משגיחים בדבריו כי אומרים שאינו מדקדק בהם קודם שיוציאם מפיו, דהא לא עדיף מקב"ה, דהוא עצמו ס"ל שלא דקדק בתורתו, וכל זה בא לו מצד מעשיו ממילא בעולם הזה, מלבד השכר והענש הקצוב לנשמתו אחר מותו:

משנה יב
רבי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.