הון עשיר מסכת אבות פרק ב

הון עשיר מסכת אבות פרק ב

  

משנה א
מתן שכרן של מצות. השכר שמשלם הקב"ה לעושה מצוה הוא מתן, שאנו חייבין לקיים צויו מפני כמה טובות שגמלנו והקדים לנו קודם שנגיע לכלל מצות, ואף אחר שהגענו לכלל אנשים, כדכתיב (איוב מא, ג. ועי' ויק"ר פכ"ז, ב) מי הקדימני ואשלם, משום הכי קתני מתן שכרן. והתי"ט פירש פי' אחר:

משנה ב
תלמוד תורה עם דרך ארץ. בתיבה זו של דרך ארץ נכלל בו מלאכה וסחורה כמ"ש הר"ב, ואף המדינו שיהיה משאו ומתנו בנחת ונוח לבריות, שכן צריך הת"ח להיות:
מלאכה. אף הסחורה בכלל מלאכה היא, שהרי צריך אדם לה ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.