הון עשיר מסכת אבות הקדמה

הון עשיר מסכת אבות הקדמה

  


אבות יש בו חמש פרקים, כי סדר האבות עד הגיענו לכלל ישראל הם נזכרים בחמשה, אדם נח אברהם יצחק ויעקב, אע"ג דמדינא אין קורין אבות אלא לשלשה כמשא"זל (ברכות טז ב), ומשם ולהלאה נשרשה האומה ישראלית תולדת האבות. ולמאן דגריס באבות אף פרק ששי במשנה, י"ל דהוא כנגד שם האחר שיש לו ליעקב. וע"ד הנסתר על פי זה י"ל דלהיות יעקב אשר פדה את אברהם בחור שבאבות, בעל שש קצוות כידוע לי"ח, יש בו ששה פרקים:

אבות נקראת המסכתא הזאת המדברת בענייני מוסרים ודרך ארץ, לרמוז דאף דברים אלו קיימו האבות: