הגר

הגר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23780 מקורות עבור הגר. להלן תוצאות 131 - 140

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


131

במדבר רבה (וילנא) פרשת במדבר פרשה ג

 למה שאם היו נכנסין לשם היו נענשים מיתה הה"ד (שם /במדבר/ א) והזר הקרב יומת.יג [ג, לט] כל פקודי הלוים אשר פקד משה ואהרן, וא"ו של ואהרן נקוד על שלא היה אחד מן המנין ודכוותה (בראשית טז) ישפוט ה' ביני ובינך שלא אמרה לו אלא על הגר בלבד וי"א על המטילים מריבה בינו לבינה ודכוותה (שם /בראשית/ יח) ויאמרו אליו איה שרה נקוד על אי"ו שבאליו שהיו יודעין היכן היא ומבקרים אחריה ודכוותה (שם /בראשית/ יט) ולא ידע בשכבה ובקומה נקוד על וא"ו שבאמצע של ובקומה של בכירה בשכבה לא ידע אבל בקומה ידע ודכוותה וישקהו נקוד עליו על

132

במדבר רבה (וילנא) פרשת נשא פרשה ח

 ממצרים תסיע וכן את מוצא כשם שכתובה פרשה בתורה בין ישראל לחבירו אם מועל בו שהוא חייב קרבן שנאמר (ויקרא ה) נפש כי תחטא ומעלה וגו' כך הקב"ה כתב פרשה בתורה בין ישראל לגרים שאם גוזל אדם מישראל לגר דינו כגוזל מישראל את מוצא בזה כתב חטא כי תחטא ובגוזל הגר כתיב מכל חטאת האדם בזה כתיב ומעלה מעל בה' ובזה כתיב למעול מעל בה' בזה כתיב והיה כי יחטא ואשם ובגר כתיב ואשמה הנפש ההיא בזה כתיב ושלם אותו בראשו ובגר כתיב והשיב את אשמו בראשו בזה כתיב וחמישיתיו יוסף עליו ובגר כתיב חמישיתו יוסף עליו בזה כתיב ואת

133

במדבר רבה (וילנא) פרשת בלק פרשה כ

 לכם ערלים וכן כולם ומספר את רובע ישראל הרביעית שלהן מי יוכל למנות אוכלוסין שיצאו מאותן שהיו חוטפות ומחבבות את המצות (בראשית ל) ותאמר לה המעט קחתך את אישי (שם /בראשית ל'/) הנה אמתי בלהה בא אליה ותרא לאה כי עמדה מלדת (שם /בראשית/ טז) ותקח שרי אשת אברם את הגר, תמות נפשי מות ישרים משל לטבח שבא לשחוט פרתו של מלך התחיל המלך רואה כיון שהרגיש שהמלך רואה התחיל משליך את הסכין ומשפשף בה וממלא את האבוס לפניה התחיל לומר תצא נפשי שבאתי לשוחטה והרי זנחתיה כך בלעם אמר תצא נפשי שבאתי לקלל ואני אברך, ויקחהו שדה צופים ראש

134

רות רבה (וילנא) פרשה ב

 שובנה בנותי למה תלכנה עמי העוד לי בנים במעי והיו לכם לאנשים וגו' וכי יש אדם מיבם אשת אחיו שלא היה בעולמו.טז [יב] שבנה בנותי לכנה, ר' שמואל בר נחמני בש"ר יודן בר' חנינא בשלש מקומות כתיב כאן שבנה שבנה שבנה כנגד ג' פעמים שדוחין את הגר ואם הטריח יותר מכאן מקבלין אותו, א"ר יצחק (איוב ל"א) בחוץ לא ילין גר, לעולם יהא אדם דוחה בשמאל ומקרב בימין, כי זקנתי מהיות לאיש וגו' א"ר יוחנן למדך התורה דרך ארץ שאין תשמיש ביום אלא בלילה הה"ד (אסתר ב') בערב היא באה ובבקר היא שבה, וכתיב גם הייתי הלילה לאיש.יז

135

רות רבה (לרנר) פרשה ב

 אדם מיבם אשת אחיו שלא היה בעולמו?[טז] שבנה בנותי לכנה (רות א: יב) ר' שמואל [בר חייא ב"ר יודן בשם ר' חנינא] אמר, בשלשה מקומות כתיב כאן שבנה (שם /רות א'/: ח), שבנה (שם /רות א'/: יא) שבנה (שם /רות א'/: יב), כנגד שלשה פעמים שדוחים את הגר, ואם הטריח יותר מכאן מקבלין אותו. א"ר יצחק, בחוץ לא ילין גר (איוב לא: לב), לעולם יהא אדם דוחה בשמאל וימין, ומקרב בימין. כי זקנתי מהיות לאיש א"ר יוחנן, למדתך תורה דרך ארץ שאין תשמישה של מטה אלא (באר"ץ) בלילה, הה"ד וישכב עמה בלילה ההוא (בראשית ל: טז). ואומר, בערב היא

136

איכה רבה (בובר) פרשה א

 בנו לא תשחטו ביום אחד (ויקרא כב כח), אילולי שנתגלגלו רחמיו עלינו אותה הלילה כבר הייתי אבודה מן העולם, וכתיב להשמיד להרוג ולאבד את כל היהודים מנער ועד זקן טף ונשים ביום אחד (אסתר ג יג), הוי לא כתורתך. ר' יהודה ב"ר סימון אמר חורי, כתיב איש מבית ישראל ומן הגר הגר בתוכם אשר יצוד ציד חיה או עוף אשר יאכל ושפך את דמו וכסהו בעפר (ויקרא יז יג), וכתיב שפכו דמם כמים סביבות ירושלים ואין קובר (תהלים עט ג), א"ר ברכיה [אמרה כנסת ישראל לפני הקב"ה] לחמורים ניתנה קבורה, לישראל לא ניתנה קבורה, חמורים אלו המצרים, דכתיב אשר בשר

137

קהלת רבה (וילנא) פרשה א

 שמא תאמר שכל מי שאיננו מתגייר בעוה"ז מתגייר בעוה"ב ת"ל (ישעיה נ"ד) הן גור יגור מכאן ואילך אפס מאותי הפסק מאתי מאן גבי מי גר אתך בעוה"ז עליך יפול לעוה"ב, אמר ר' יוחנן ולא עוד אלא במקום שהוא מתגייר משם הוא נוטל חלקו שנא' (יחזקאל מ"ז) והיה בשבט אשר גר הגר וגו'.ז ד"א כל הנחלים הולכים אל הים כל המתים אינן נכנסין אלא לשאול והשאול אינו מתמלא לעולם שנא' (משלי כ"ז) שאול ואבדון לא תשבענה וגו', תאמר משהם מתים בעוה"ז שוב אינם חיים לעוה"ב ת"ל אל מקום שהנחלים הולכים שם הם שבים ללכת למקום שהמתים מתכנסין לעוה"ב שם הם

138

קהלת רבה (וילנא) פרשה ז

 ליה כולי עלמא ידעין דהוא אודני, א"ל אוף הכא כולי עלמא ידעין דהוא אל"ף ודהוא בי"ת מיד נשתתק הפרסי וקביל עלוי הוי טוב ארך רוח מגבה רוח טובה היא האריכה שהאריך שמואל עם הפרסי מהקפדה שהקפיד עליה רב, אילולי כן חזר הפרסי לסיאורו וקרא עליו טוב ארך רוח, ועוד עקילס הגר שאל לר' אליעזר אמר לו הרי חיבה שחיבב הקדוש ברוך הוא את הגר בלחם ובשמלה בלבד שנאמר (דברים י') ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה כמה טווסין וכמה פסיונין אית לי ואפילו עבדי לא משגיחין עליהון, אמר ליה וכי קלה היא בעיניך דבר שבקש בו אבינו יעקב מתחלה שנאמר

139

קהלת רבה (וילנא) פרשה יא

 בצפון אם הגיע קירסו של תלמיד חכם להורות אם בדרום ואם בצפון כל ישראל מתכנסין שמה ומעמידין חכמתו ושומעין ממנו ולומדין ממנו, ד"א אם ימלאו העבים גשם אם הנביאים ימלאו נבואה, על הארץ יריקו על ישראל מתנבאין שנקראו ארץ שנאמר (שם /מלאכי ג'/) כי תהיו אתם ארץ חפץ, תירגם עקילס הגר (ישעיה ה') ועל העבים אצוה מהמטיר עליו מטר, ועל נביאיא אפקוד דלא יתנבאון להון נבואתה, אם יפול עץ בדרום ואם בצפון אם הגיע קירסן של נביאים להתנבאות אם בדרום ואם בצפון שמה יהיו כל ישראל מתכנסין ושומעין נבואתן ולמדין ממנו, אמר ר' יצחק אם ראית צרות שהם משמשות ובאות

140

מדרש זוטא - רות (בובר) פרשה א

 סימן יב[יב] שובנה בנותי לכנה. שתי פעמים, מכאן אתה למד שממאנין לגר שני פעמים. אמר ר' חייא אל תאמין בגר עד כ"ד דורות שהוא תופש שאורו, אבל בשעה שהוא מקבל עליו עולו של מקום מאהבה ומיראה ומתגייר לשם שמים, אין הקב"ה מחזירו, שנאמר ואוהב (את הגר) [גר] לתת לו לחם ושמלה וגו' (דברים י' י"ח). י"ח אזהרות הזהיר הקב"ה על הגר, וכנגדן הזהיר על ע"ז, שתי נשים מסרו עצמן על שבט יהודה, תמר ורות, תמר היתה צועקת אל אצא ריקנית מן הבית ורות כל שעה שחמותה אומרת לה לכי בתי היתה בוכה, שנאמר ותשנה קולן ותבכינה עוד (רות א'

1234567891011121314151617181920