הגר

הגר מופיע בפרויקט השו"ת

  


נמצאו 23780 מקורות עבור הגר. להלן תוצאות 111 - 120

בפרוייקט השו"ת המקוון 344,126 מקורות


111

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישלח פרשה עה

 רבי יהודה ברבי סימון פתח (ירמיה יג) מה תאמרי כי יפקוד עליך ואת למדת אותם עליך אלופים לראש, אמר לו הקב"ה לדרכו היה מהלך ואתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב.ד מלאכים אלו שלוחי בשר ודם, רבנן אמרי מלאכים ממש, א"ר חמא בר חנינא הגר שפחת שרי היתה ונזדמנו לה חמשה מלאכים זה שהוא אוהבו של בית על אחת כמה וכמה, ומה אליעזר שהיה עבד ושל /עבדו של/ בית נזדווגו לו כמה מלאכים זה שהוא אוהבו של בית עאכ"ו, א"ר יוסי יוסף קטנן של שבטים היה ונזדווגו לו שלשה מלאכים, הדא הוא דכתיב (בראשית לז) וימצאהו איש

112

בראשית רבה (וילנא) פרשת וישב פרשה פד

 בראשית יב) ויקח אברם את שרי אשתו, א"ר אלעזר בשם ר' יוסי בן זימרא אם מתכנסין כל באי העולם לבראות אפילו יתוש אחד אינן יכולין ואת אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן, אלא אלו הגרים שגייר אותם אברהם ולמה אמר עשו ולא אמר גיירו ללמדך שכל מי שהוא מקרב את הגר, כאלו בראו, תאמר אברהם היה מגייר ושרה לא היתה מגיירת תלמוד לומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אשר עשה אין כתיב כאן אלא אשר עשו, א"ר חוניא אברהם היה מגייר את האנשים ושרה מגיירת את הנשים, ומה ת"ל אשר עשו אלא מלמד שהיה אברהם אבינו מכניסן לתוך ביתו ומאכילן

113

בראשית רבה (וילנא) פרשת ויגש פרשה צג

 לנו, יאי למלך מדיין עם מלך, ויגש אליו יהודה (איוב מא) אחד באחד יגשו, זה יהודה ויוסף, ורוח לא יבא ביניהם, אלו השבטים, אמרו מלכים מדיינים אלו עם אלו אנו מה איכפת לנו.ג ד"א ויגש אליו יהודה, כתיב (משלי כה) תפוחי זהב במשכיות כסף, תרגם עקילס הגר חזורין דדהב בגו דיסקרין דכסף (שם /משלי כ"ה/) דבר דבור על אופניו, מה אופן זה מראה פנים מכל צד, כך היו דבריו של יהודה נראים לכל צד בשעה שדבר עם יוסף.ד ד"א ויגש אליו יהודה וגו', כתיב (שם /משלי/ כ) מים עמוקים עצה בלב איש וגו', לבאר עמוקה מלאה צונן והיו

114

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת לך לך פרשה מה

 נחמיה לא ילדה [לו], אלא לו ולה דרוש לא ילדה לה שרי לו אברם.ולה שפחה מצרית שפחת מלוג היית והיה חייב במזונותיה ולא היה רשאי למוכרה, בעון קומי ר' שמעון בן לקיש מהו דתנינן עבדי מלוג, אמר להון מה דאת מליג מליג, אמר ר' שמעון בן יוחי הגר בת פרעה היתה, כיון שראה פרעה מעשים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתן לה, אמר מוטב תהא בתי שפחה בבית זה ולא מטרונה בבית אחר הה"ד ולה שפחת מצרית ושמה הגר אמר הא אגריך, אף אבימלך כיון שראה ניסים שנעשו לשרה בביתו נטל בתו ונתן לה [אמר מוטב תהא בתי שפחה

115

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וירא פרשה נג

 יהושע בר' נחמ' אותן ל"א מלך שהרג יהושע כולם היו במשתה שלאברהם, ולא שלשים ואחד היו אלא כההיא דאמר ר' ברכיה ור' חלבו ר' פרנך מש' ר' יוחנן מלך יריחו אחד (יהושע יב ט) אין תלמוד לומר אחד אלא הוא ואנטיקיסר שלו.(ט י) ותרא שרה את בן הגר המצרית וגו' אמר ר' שמעון ר' עקיבה היה אומר בו דבר לגניי, דרש ר' עקיבא ותרא שרה את בן הגר המצרית אשר ילדה לאברהם מצחק אין מצחק אלא גילוי עריות היך דאת אמר לצחק בי (בראשית לט יז) מלמד שהיתה שרה רואה את ישמעאל מכבש גנות וצד נשי אנשים ומענה אותן,

116

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה ס

 הגמלים גדילין במזרח, ורבנין אמ' מה הגמל הזה יש בו סימן טומאה וסימן טהרה כך העמידה רבקה צדיק ורשע.ותלכנה אחרי האיש אמר ר' יוחנן שכעור לאיש להיות מהלך אחר האשה.(סב) [ויצחק בא מבוא] אתא מן למיתי, ולאיכן הלך, לבאר לחי ראי, הלך להביא את הגר, אותה שישבה על הבאר ואמרה לחי העולמים ראה בעלבוני.(סג סד) ויצא יצחק לשוח בשדה לפנות ערב ואין שיחה אלא תפילה תפילה לעני כי יעטף ולפני י"י ישפך שיחו (תהלים קב א) וכן הוא אומר ערב ובקר וצהרים אשיחה ואהמה וגו' (שם /תהלים/ נה יח).וישא עיניו וירא והנה גמלים באים ותשא רבקה

117

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת חיי שרה פרשה סא

 תורה, ר' דוסתאי ור' ינאי בשם ר' שמואל בר נחמן אם היו לך בנים בנערותך קח לך אשה בזקנותך והעמד בנים, ממי את למד, מאבינו אברהם שהיו לו בנים בנערותו ולקח אשה בזקנותו והעמיד בנים הה"ד ויוסף אברהם וגו'.ויוסף אברהם ויקח אשה וגו' ר' יהודה אמר זו הגר, אמר ליה ר' נחמיה והא כת' ויוסף אברהם ויקח אשה, על פי הדיבר כמה דאת אמר ויוסף י"י דבר אלי עוד וגו' (ישעיה ח ה), אמר ליה והכת' ושמה קטורה, אמר ליה שקיטרה מצוות ומעשים טובים, אמר ליה והכת' ולבני הפילגשים אשר לאברהם (בראשית כה ו), אמר ליה פילגשם כת' אותה

118

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת ויצא פרשה ע

 ל כ), אין דרך אלא שפיכות דמים שנ' בני אל תלך בדרך אתם וגו' כי רגליהם לרע ירוצו וימהרו לשפך דם (שם /משלי/ א טו טז), אין דרך אלא לשון הרע שנ' וישמע את דברי בני לבן וגו' (בראשית לא א).ונתן לי לחם לאכל ובגד ללבש עקילס הגר נכנס אצל ר' אליעזר אמר לו הרי כל שבחו שלגר שנ' ואוהב גר לתת לו לחם ושמלה (דברים י יח), אמר לו וכי קלה היא בעיניך דבר שנתחבט בו זקן ונתן לי לחם לאכל וגו' ובא והושיטה לו בקנה, נכנס אצל ר' יהושע התחיל מנחמו בדברים לחם זו התורה שנ' לכו

119

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישלח פרשה עה

 לו הקב"ה לדרכו היה מהלך והייתה משלח אצלו ואומר לו כה אמר עבדך יעקב.מלאכים אילו לא היו אלא שלוחי בשר ודם, [ורבנן אמרי מלאכים ממש, מה אם אליעזר שהוא עבדו שלבית נזדווג לו מלאך וזה שהוא אהובו שלבית על אחת כמה וכמה], אמר ר' חמא בר' חנינה הגר שפחת שרה היית ונזדווגו לה ה' מלאכים זה שהוא אהובו שלבית על אחת כמה וכמה, אמר ר' ייניי יוסף קטן שבטים היה וניזדווגו לו ג' מלאכים וימצאהו איש (בראשית לז טו) וישאלהו האיש (שם שם /בראשית ל"ז/) ויאמר האיש נסעו וגו' (שם שם /בראשית ל"ז/ יז) זה שהוא אביהם על אחת

120

בראשית רבה (תיאודור-אלבק) פרשת וישב פרשה פד

 שרי אשתו וגו' ואת הנפש אשר עשו בחרן (בראשית יב ה) ר' אלעזר בשם ר' יוסי בן זמרה אם מתכנסים כל האומות אינם יכולין לבראות יתוש אחד שיטילו בו נשמה ואת אומר ואת הנפש אשר עשו בחרן אלא אילו הגרים, ונאמר שגיירו למה שעשו, אלא ללמדך כל מי שמקרב את הגר כאילו [בראו] ונאמר שעשה ולמה שעשו, אמר ר' חוניא אברהם היה מגייר האנשים ושרה הנשים, יעקב גייר גיורים ויאמר יעקב אל ביתו וגו' (שם /בראשית/ לה ב) ויתנו אל יעקב את כל אלהי הנכר (שם שם /בראשית ל"ה/ ד), ביצחק לא שמענו, ואיכן שמענו ביצחק דתני ר' הושעיא בשם

1234567891011121314151617181920