הגהות עמק המלך הלכות שבועות פרק א

הגהות עמק המלך הלכות שבועות פרק א

  

הלכה ג
[ג] בכ"מ, וכתיב בה תשבע על שקר. נ"ב לא מצאתי הכתוב הזה תשבע על שקר בפרשת עולה ויורד כ"א תשבע לבטא בשפתים. ואם הוא כדברי הרב לא משתמיט הש"ס להביא במקום הזה פסוק מבורר:

הלכה ו
[ו - ז] שלא יאכל מצה בלילי הפסח. וכן כיוצא בזה. כל הנשבע שבועת שוא.
נ"ב לכאורה לפמ"ש רבינו לקמן בפ"ד הי"א ובפ"ה ה"ח דמהני כולל א"כ לפמ"ש רבינו בפ"ה מהחו"מ ה"ב ופ"ו ה"ה דאינו יוצא יד"ח במצה עשירה וכן בפ"ז ה"ג כתב דאינו יוצא במצה מבושלת א"כ הוי כולל קשה אמאי לוקה. ונראה להוכיח מזה כהש"ך ב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.