הגהות עמק המלך הלכות בכורות פרק ד

הגהות עמק המלך הלכות בכורות פרק ד

  

הלכה א
[א] במל"מ (ד"ה ותבלין מצאתי) דהשלוחים לפעמים מתעצלים עד הערב. בחידושי לעירובין שם תמהתי מזה על התוס' ד"ה רב ששת כו':
ד"ה הכלל העולה דהדברים כו' ואם הרב רוצה לחלק בין שאר קדשים לבכור לא ידענו מהיכן הוליד זה. נראה כוונתו להקשות דכיון דר"א דספרי דדריש דצורם אוזן בכור נפקא מקרא דלא תאכל כל תועבה. אבל ה"ה קדשים שהרי בכור הוא ג"כ קדשים דאין לחלק בשניהם אבל כש"כ בפסולי המוקדשין דהתם ליכא מאן דפליג דקרא קאי אשניהם והיא מה שתעבתי לך כו' אך לרבנן דר"א שהם אחרים דס"ל דקרא לא איירי אל ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.