הגהות עמק המלך הלכות אישות פרק יא

הגהות עמק המלך הלכות אישות פרק יא

  


הלכה ח
[ח] שם ד"ה ומה. כיון דמדינא [לית] לה כתובה כצ"ל:
שם ד"ה ודע דלהרז"ה חרשת ושוטה כו' אף שהיה בידו לפטור. בגמ' ב"ק (דף מ"ג א) אמרי' דאם העדים אין יודעים אם הוא מועד ואתא מריה ואמר דמועד הוא הוי מודה בקנס אלא דשאני התם דאפי' אם לא טענו כלל דפטור עד שיביא עדים דמועד הוא משא"כ גבי בתולה דצריך לטעון דוקא וכשלא טען מחזיקין אותה לבתולה דא"ל חזקה לכך לא הוי מודה בקנס, כנ"ל לחלק: