הגהות מיימוניות הלכות גניבה פרק ט

הגהות מיימוניות הלכות גניבה פרק ט

  

הלכה ח
* (במכילתא וז"ל אם זרחה השמש ר' ישמעאל אומר אתה אומר לכך בא לחלק בין יום ללילה לומר אם הרגו ביום חייב ובלילה יהא פטור ת"ל ולנערה לא תעשה דבר וכי מה למדנו לרוצח מעתה אלא הרי זה בא ללמד ונמצא למד מה להלן לא חלק בין יום ללילה אף כאן לא תחלק בין יום ללילה מה כאן אם קדמו והרגו פטור אף להלן אם קדמה והרגתו פטורה ע"כ):
הלכה ט
* (הרב ר"א ממיץ היה מדמה ענין המסור לבא במחתרת לפי דאין אדם מעמיד עצמו על ממונו ולכך מותר להורגו כדאמרינן בפרק הגוזל אחרון רב כהנא שמטיה לקועיה דההוא גב ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.