הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ז

הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ז

  

הלכה ג
[א] כתב מורי רבינו שי' ואם פת נקייה לא צריך ואם הפת מתובל או מלוח כעין לחם שלנו לא צריך כדאמר רבא לית דין צריך בשש וכפר"ח עכ"ל וכן מצאתי בערוך ע"כ:
[ב] בפרק כיצד מברכין ובפרק כל כתבי ר' זירא בצע אכולה שירותא אמר ליה רבינא לרב אשי והא מיחזי כרעבתנותא אמר ליה כיון דכל יומא לא עביד הכי והאידנא קעביד לא מיחזי כרעבתנותא:
[ג] בס"ה כתב שיש לבצוע מצד התחתון של פת ששם נתבשל תחלה בהדבקו בתנור חם וכן נוהגין בצרפת אבל באשכנ"ז נוהגין לבצוע מצד העליון ששם מתבשל תחלה והנה מורי רבינו ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.