הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ו

הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ו

  

הלכה א
[א] עיקר נטילת ידים בש"ח פרק כל הבשר:
הלכה ב
[ב] וכן פסק בס"ה כלשון העמוד וכן פסק מורי רבינו שיחיה בתשובה וכתב דוקא לתפלה אבל לדברי תורה סגי באשר יצר:
[ג] וכן פירש ראבי"ה ודלא כר"י בן מלכי צדק וכן פסקו התוספות אע"ג דילפינן להו בסוף אלו דברים מקרא דוהייתם קדושים אינו אלא אסמכתא בעלמא דומיא דשמן דילפינן נמי מהתם ואפ"ה הרגיל בשמן דוקא שמן מעכב כדאיתא פרק כיצד מברכין ואומר ר"י הא דאמרינן הכא ידים מזוהמות פסולות לברכה היינו דוקא בימיהם שהיו רגילים במלח סדומית שמסמא את ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.