הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ה

הגהות מיימוניות הלכות ברכות פרק ה

  

הלכה ב
[א] וכן ר"י אלפס וה"ג וה"ר יוסף ועיין לקמן פ' ז' בהלכה ו' בהגה"ה:
הלכה ה
[ב] פרק קמא דכתובות ובפרק הישן אין שמחה אלא בחופה מכאן משמע שאם יצא חתן מחופתו אפי' כלתו עמו והולכין לאכול בבית אחר אין מברכין שהשמחה במעונו ולא ברכת חתנים. אבל אין ראיה מההיא דפ"ק דכתובות דאמרינן מברכין ברכת חתנים בבית חתנים דדילמא אמר הכי לאפוקי ממ"ד אף בבית אירוסין מברכין אותה. וצריך לדקדק מאי חופה ואין לפרש דהיינו מקום שברכו תחלה ברכת נישואין דלפעמים מברכין אפילו ברחוב העיר כשיש רוב עם מליכנס ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.