הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק י

הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק י

  

הלכה א
[א] וכן פסק בה"ג כר' יוחנן דאמר דברים שבצינעא נוהג דתניא כוותיה בפ"ק דכתובות והא דאמרינן הלכה כדברי המיקל באבל זהו בתנאי אבל לא באמוראי ס"ה וכן מורי רבינו ז"ל וכן ר"י ע"כ:
[ב] כתב בה"ג מי שבאת לו בשבת שמועה עולה לו שבת מן המנין וקורע באחד בשבת ומברכין ברכת אבלים בשבת מידי דהוה אדברים שבצינעה דאמרינן דברים שבצינעא נוהג ומר רב יהודאי גאון אמר הכי אין מברכין ברכת אבלים בשבת דכיון דמברכין בשלשה או בעשרה לאו דברים שבצנעא הוא ואסור לנהוג אבלות בשבת אלא מדברים של צינעא מס"ה ע"כ:< ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.