הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק יא

הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק יא

  

הלכה א
[א] וכ"כ רא"מ ככל דבריו שמברין במועד על מטות זקופות וכו' וכן ראבי"ה והביא ראיה מדגרסינן בירושלמי אין מברין אלא קרוביו של מת ובלבד קרובים הראויין להתאבל וכהדא ר' אבון דמך במועדא ולא גמל ליה ר' מנא חסדא אמרי בתר מועדא עבד ליה יקרא למסקנא אמרי קמייהו חכם שמת הכל קרוביו מאן קרוביה אינון דהוו גביה אנן לא הוינן גביה אלמא דיש הבראה במועד אבל בס"ה כתב בשם רש"י שאין הבראה במועד וכ"כ ה"ר מאיר מאינגליטר"א בהלכות אבלות שלו ומייתי ראיה מירושלמי דסוף מ"ק דגרס רבי כרוספדאי דמך במועד ועבדין לי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.