הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ט

הגהות מיימוניות הלכות אבל פרק ט

  

הלכה ב
[א] הנה פסק כר' יהודה דאמר כל שרוב חכמתו ממנו כמבואר בהלכות ת"ת פרק ה' אבל רא"ם פסק כר' יוסי דאמר אפילו לא האיר עיניו אלא במשנה אחת זהו רבו ואע"ג דר' יוחנן פסק כרבי יהודה כיון דרב ששת פסק כרבי יוסי ורבא עבד עובדא כוותיה ודעולא נמי שייכא כדר' יוסי דאמר עולא ת"ח שבבבל קורעין זה על זה כו' פירוש קרע שאינו מתאחה וקי"ל כבתראי וסמכינן עלייהו ועבדינן כר' יוסי ותו דקי"ל כר"י לגבי ר' יהודה וכן פר"ח משום דמתני' דואלו מגלחין כר' יוסי דייקא והא דמוקי לה כרבי יהודה רבי יוחנן הוא דמוקי לה הכי ...


המסמך לעיל חלקי. תוכלו לרכוש את המסמך המלא בחנות המקוונת שלנו.